Bijzondere doelgroepen

Binnen de ruime doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking heeft 'de branding' een bijzondere werking voor:

 • Mensen die moeilijk begrijpbaar gedrag vertonen
  Het leven loopt niet steeds op wieltjes. Kwetsbare en/of gekwetste mensen hebben het soms moeilijk om met anderen samen te leven, om begrijpbaar te communiceren, om begrepen te worden, om te voldoen aan de verwachtingen van hun omgeving of de maatschappij. Soms neemt angst of frustratie het over en zien we moeilijk begrijpbaar gedrag verschijnen. 'de branding' ziet het als zijn opdracht om ook voor deze mensen een veilige, warme omgeving te creëren en steeds opnieuw te proberen om verbinding te maken. We focussen ons hierbij niet op het gedrag, maar wel op de mens die achter dit beeld schuilt. In de toekomst plant 'de branding' ook een specifieke woonunit voor mensen met bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen. Cliënten zullen hier voor korte of langere tijd een aangepaste en gespecialiseerde ondersteuning kunnen krijgen.
 • Mensen met een interneringsmaatregel
  'de branding' biedt ruimte en kansen aan mensen met een verstandelijke beperking die gebonden zijn aan een interneringsmaatregel. Deze mensen kregen een interneringsmaatregel omdat ze op een bepaald moment in hun leven een strafbaar feit pleegden, maar hiervoor niet gestraft worden omdat door de rechter geacht wordt dat zij geen controle hebben over hun daden en een gevaar vormen voor de maatschappij. Vaak worden deze mensen ten onrechte opgesloten in de gevangenis of in een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek bij gebrek aan een adequate opvangplaats. 'de branding' probeert kansen te creëren zodat ook mensen met een verstandelijke beperking en een interneringsmaatregel de juiste handicapspecifieke ondersteuning krijgen om een waardig leven uit te bouwen. Wij waken hierbij zorgvuldig over de risico's die hieraan verbonden zijn en werken nauw samen met de justitiehuizen, de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij en andere hulpverleners in deze trajecten.
 • Mensen met een diep verstandelijke, meervoudige beperking
  Zowel in de formule dagondersteuning als in de formule intensieve woonondersteuning bieden wij een specifiek aanbod voor mensen met een diep verstandelijke, meervoudige beperking. Onze focus ligt hierbij op beleven en warme comfortzorg. Door de jaren bouwden we heel wat knowhow en expertise uit rond deze doelgroep en slaagden we er ook in om een heel mooie infrastructuur uit te bouwen, ten dienste van deze mensen. Zo werden een aantal woningen volledig verbouwd op maat, bouwden we een snoezeltuin, toverden we de voormalige sportzaal om tot aangepaste bewegingsruimte, kwamen er her en der moderne snoezelruimtes en investeerden we in heel wat hulpmiddelen (tilliften, hooglaagbedden, wellnessbaden,...) die bijdragen tot het welbevinden van onze cliënten en medewerkers.
 • Mensen met autismespectrumstoornis
  In 'de branding' zijn er verschillende woningen en dagbestedingsateliers specifiek gericht op mensen met een autismespectrumstoornis. Hier wonen en werken mensen die omwille van hun autisme of de secundaire gevolgen die hun autisme met zich meebrengt, niet kunnen wonen of werken in een andere woning of atelier. Duidelijkheid en voorspelbaarheid staan hier op de eerste plaats, zonder de nodige flexibiliteit uit het oog te verliezen.
  Dit vertaalt zich in:
  - Een doorgedreven individuele begeleiding bij activiteiten van het dagelijks leven, bij de organisatie van maaltijden en van het activiteitenaanbod.
  - Ingebouwde rustmomenten in het dagschema. In de dagelijkse omgang wordt heel sterk rekening gehouden met wat een cliënt kan, maar vooral met wat hij aankan.
  - Een aangepaste manier van communicatie.
  - Het aanpassen van de leefomgeving. Gespecialiseerde visualisering bijvoorbeeld is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
  In 'de branding' worden ook mensen met autisme ondersteund in andere, niet enkel op autisme georiënteerde, woningen of ateliers. Hier is evenzeer veel aandacht voor hun individuele nood aan extra verduidelijking en voorspelbaarheid, maar de ondersteuningsvraag van deze mensen vraagt geen specifieke of doorgedreven ondersteuningssetting.
 • Ouderen en mensen met dementie
  In het boek 'Oud, niet out' (Uitgeverij Garant, 2012) beschrijft 'de branding' zijn visie ten aanzien van het thema ondersteuning van ouder wordende mensen met een beperking (lees het hele artikel). 'de branding' ontwikkelde door de jaren heen een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod om ouder wordende cliënten kwaliteitsvol te ondersteunen. Heel wat van onze woningen richten zich specifiek tot deze doelgroep, een aantal zijn hiervoor ook extra aangepast zodat we de toenemende vraag naar aangepaste accommodatie en specifieke hulpmiddelen kunnen beantwoorden.Meer info?
Bert Tanghe
Algemeen directeur
bert.tanghe@debranding.be

Terug naar boven