Algemene verkoopsvoorwaarden WAAK

1. ALGEMEEN

Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, vormen de clausules en voorwaarden hierna vermeld het geheel van de akkoorden en overeenkomsten gesloten tussen koper en verkoper, dit niettegenstaande elk andersluidend beding vermeld op bestelbons of andere documenten, uitgaande van de koper.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

A. De verkoper zal zich inspannen om de bedongen leveringstermijnen, die slechts bij benadering worden opgegeven, na te komen. De koper kan de overeenkomst niet verbreken door het louter verstrijken van de leveringsdatum, noch kan hij de goederen weigeren of schadevergoeding of intresten eisen. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven, waarbij een redelijke leveringstermijn wordt aangegeven.

B. Gevallen van overmacht zijn: het laattijdig leveren van goederen door onze eigen leveranciers, arbeidsstakingen of sluiting van onderneming, uit- en invoerverbod, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten, enz….Deze opsomming is niet beperkend. Dergelijke gevallen van overmacht geven ons het recht om naar keuze onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, zonder dat de koper uit deze hoofde enige schadevergoeding of intrest kan eisen.

3. RISICO’S

Elke verzending gebeurt op risico van de koper, zelfs in geval van franco levering. In geval van vertraging, ontbrekende eenheden of beschadiging, moet de koper vóór de in ontvangstneming voorbehoud maken en zich verhalen op de vervoerder, enige verantwoordelijke.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Bij wijze van verlengd eigendomsvoorbehoud blijft de koopwaar eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten.De risico’s zijn nochtans vanaf de levering ten laste van de koper. De koper geeft hierbij de verkoper het recht om op eerste verzoek de goederen te komen terughalen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen.

5. BETALINGEN

A. Onze facturen zijn altijd betaalbaar te Kuurne. Contant en zonder korting tenzij er anders schriftelijk overeengekomen is.

B. Elke vertraging in betaling houdt, automatisch en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, de verplichting in voor de koper om van rechtswege een intrest te betalen gelijk aan de intrest voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstal.

C. Bovendien wordt bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum en na vergeefse ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met 15% bij wijze van forfaitaire vergoeding voor laattijdige betaling, dit met een minimum van 75,00 € en met een maximum van 1.900,00 €,en zonder intresten op dit bedrag, en dit zonder verzaking aan alle schadevergoedingen, terugbetaling van voorgeschoten gerechtskosten en intresten.

D. Alle inningskosten, inclusief protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissel(s) wijzigt de plaats van betaling niet.

E. De uitvoering van een bestelling kan vertraagd en zelfs geweigerd worden zo vorige leveringen van dezelfde of van vorige overeenkomsten niet betaald werden.

6. WAARBORG

A. De contractuele of wettelijke waarborg op geleverde goederen geldt enkel voor constructiefouten. In dit geval is de verkoper slecht gehouden tot het op zijn kosten vervangen van de defecte onderdelen, zonder enige schadevergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade door de koper als gevolg van deze constructiefouten geleden.

B. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, materiële of immateriële schade van welk aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een verkeerde behandeling of toepassing van de geleverde goederen of een gebrekkig gebruik.

7. KLACHTEN

A. Eventuele klachtendienen gegrond te zijn en behoorlijk gemotiveerd aan ons betekend te worden, dit binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een niet voor verlenging vatbare periode van zes maand vanaf de levering en op voorwaarde dat de verkoper daarvan kennis krijgt binnen de 72 uur na ontdekking.

B. Geen goederen mogen teruggezonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Deze toestemming houdt geenszins de erkenning in door de verkoper waarbij de teruggezonden goederen gebreken vertonen of niet conform zouden zijn.

C. Ingeval van betwisting nopens de aanvaarding zal elke klacht van rechtswege onontvankelijk zijn wanneer de gehele partij niet ongeschonden en onaangeraakt is gebleven. Het bewerken, verwerken, verhandelen, aantasten, al was het maar het geringste gedeelte, maakt elke klacht van welke aard ook onontvankelijk en betekent aanvaarding van de ganse partij die één geheel uitmaakt. Teruggave, zelfs gedeeltelijk, zal niet aanvaard worden.

8. SCHORSING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de koper de verplichtingen, vermeld in onderhavig document of in enig ander contract met de verkoper, niet naleeft, worden alle verplichtingen van de verkoper automatisch geschorst tot op het ogenblik dat de koper de zijne is nagekomen. Bovendien mag de verkoper, voor het geval dat de koper zijn verplichtingen niet naleeft binnen twee weken na een aangetekende ingebrekestelling, de overeenkomst verbreken, en dit zonder enige afstand te doen van zijn rechten om schadevergoeding van de in gebreke zijnde koper te bekomen. Daarenboven worden alle nog verschuldigde bedragen, evenals alle nog lopende wissels, onmiddellijk opeisbaar

9. MATRIJZEN, ERKTUIGEN,GEREEDSCHAPPEN E.A.

De outillage, zelfs gefactureerd aan en betaald door de koper, mag in geen geval de werkhuizen van de verkoper verlaten. De verkoper staat in voor het normale onderhoud van deze outillage. Hij kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijke beschadiging van deze materialen ingevolge hun bewaring en opslag.

10. BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpenaan de Belgische wetgeving.
In geval van geschil betreffende onderhavige overeenkomst zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, dit niettegenstaande andersluidende bedingen in andere documenten waarover partijen zouden beschikken.
Enkel de verkoper kan afstand doen van deze forumkeuze, door bijvoorbeeld de woonplaats van de koper te kiezen voor het inleiden van een rechtsgeding.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de huidige algemene verkoopsvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen, mits mededeling van deze wijziging aan de koper.

WAAK BW vzw
Algemene verkoopsvoorwaarden 2014 11 08

Terug naar boven